Hopp til innhold
Norsk bokmål

Ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Et offentlig utvalg med representanter fra arbeidstaker – og arbeidsgiver organisasjonene i næringen kom med forslag til en ny pensjonsordning for sjømenn allerede 2014( NOU 2014:17).

Forslaget innebærer fleksibel pensjonsalder og alleårsopptjening, og er godt tilpasset pensjonsreformen og tjenestepensjonsordningene i privat sektor.

Utvalget har videre lagt til grunn at avgiftene fra rederiene og arbeidstakerne samlet sett skal være på om lag samme nivå som i dag, og at statsgarantien ikke skal øke i forhold til dagens ordning

I korte trekk går forslaget til ny pensjonsmodell ut på:

  • årlig opptjening av pensjon i prosent av lønn
  • alders- og kjønnsnøytralt opptjeningssystem
  • minstekravet til opptjening for rett til pensjon reduseres fra 12,5 år til 3 år
  • valgfri oppstart av pensjonsuttak mellom 62 og 70 år
  • valgfri utbetalingsperiode mellom 62 og 80 år – utbetalingsperioden kan begrenses til minimum syv år
  • nøytrale uttaksregler: Årlig utbetalt pensjon blir høyere jo senere den tas ut, og jo kortere utbetalingsperiode som velges
  • det nåværende skillet mellom overordnet og underordnet arbeidstaker fjernes
  • sjømannspensjonen kan fritt kombineres med arbeid
  • pensjonsutgiftene finansieres løpende, og staten garanterer for pensjonsutbetalingene, dvs. at dagens finansieringsmodell videreføres.

 

Det er fortsatt stor usikkerhet når den nye pensjonsordningen vil være på plass, men Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på å fremme et lovforslag til stortinget i løpet av 2018.

FacebookTwitterLinkedIn
 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.