Hopp til innhold
Norsk bokmål

Endringer for våre kunder dersom ny lov blir vedtatt

Den 24. mai sendte regjeringen lovendringsforslaget «Prop. 118 L, Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn» til Stortinget for behandling. Forslaget til ny lov er satt opp til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen i oktober. Ikrafttredelsesdato er derfor ikke satt, men kan trolig bli 01.01.2020. Hvis den blir vedtatt med denne ikrafttredelsesdatoen må dere rapportere inn til oss på nytt filformat for temin 1 (jan/feb), med frist 20. mars 2020. Dere må imidlertid trekke riktig fra lønnen til deres arbeidstakere fra og med lønnskjøringen i januar 2020.

Hva blir endringene?
En endring i loven vil påvirke hvordan dere trekker deres ansatte i lønn, og hvordan dere rapporterer inn til oss. Når ny lov trer i kraft vil en gruppe av deres ansatte, som er medlemmer hos oss, få endret måten arbeidstakerpremien beregnes på, og noen vil være på dagens ordning og derfor trekkes i premie som i dag. Dette innebærer at dere må ha kontroll over hvilken ordning hvert medlem tilhører slik at de kan trekkes riktig premie. Dersom dere bruker lønnssystemet til å opprette filen dere leverer inn til oss, må det gjøres endringer på denne filen. For de av dere som ikke bruker lønnssystemet til å opprette fil så blir det noen endringer i skjermbildet i portalen. Her vil premieoppgaven identifisere hvilken ordning hvert medlem tilhører etter at fødselsnummeret er tastet inn.
De som har fartstid hos oss og er 50 år eller eldre når loven trer i kraft, vil beholde dagens pensjonsordning, mens de andre vil over på ny pensjonsordning. Vi vil videre kalle dagens modell for fartstidsbasert ordning og ny modell for inntektsbasert ordning. De som er på fartstidsbasert ordning skal trekkes i premie og rapporteres inn til oss slik som i dag, mens de som er på inntektsbasert ordning får endringer i hvor mye premie som trekkes og hva som rapporteres inn til oss.
For de på inntektsbasert ordning skal dere ikke lengre rapportere inn antall dager. Det rapporteres kun inntekt på dem. Inntekten er fra samme inntektsgrunnlag som i dag. Arbeidsgiverpremien vil som i dag være på 3,3% av inntekten, mens arbeidstakeravgiften til de på inntektsbasert ordning vil være på 1,7%. For dere som har ansatte på fiskebåter betyr det at dere må fra nå av rapportere inn inntekt.

Sykepenger
For dere som forskutterer sykepenger så blir det gjort en endring i hvordan dere rapporterer inn ansatte som er sykemeldte. Dette gjelder for begge ordningene. All inntekt skal nå legges inn i inntektskolonnen for mnd 1 og mnd 2. Det vil være to ekstra kolonner som heter «Refusjon fra NAV mnd1» og «Refusjon fra NAV mnd2». Her skal dere legge inn refusjonen fra NAV minus arbeidsgiveravgift til folketrygden. Systemet vil beregne differansen mellom det som er registrert i Inntektskolonnen og det som er registrert i Refusjon fra NAV kolonnen, for å beregne arbeidsgiverpremien til PTS. Denne endringen vi gjelde for medlemmer på begge ordningene.

Når blir loven vedtatt?
Vi kan ikke si med sikkerhet at forslag til ny lov blir vedtatt. Arbeids- og sosialkomiteen har frist for avgivelse av innstilling den 15.10.2019, og ikrafttredelsesdato vil trolig bli 01.01.2020. Blir den vedtatt med virkning fra 01.01.2020 så skal dere levere inn premieoppgaver etter den nye ordningen for første gang fra 01.03.2020. Dere må imidlertid trekke riktig fra lønnen til deres arbeidstakere allerede i januar.

Kontakt med lønnsleverandører
Dersom dere leverer premieoppgavene via fil i arbeidsgiverportalen, må filformatet endres. Vi har tatt kontakt med lønnsleverandører for å informere de om hva de bør gjøre for å tilpasse deres lønnssystemer. Det er uansett viktig at dere selv også starter dialogen med deres lønnsleverandør.

FacebookTwitterLinkedIn
 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.