Hopp til innhold
Norsk bokmål

Førtidspensjon

Sjømannspensjonen kommer i tillegg til en eventuell alderspensjon fra folketrygden som du kan ta ut før du fyller 67 år.

Pensjon

Pensjonsalder

Pensjonsalderen er som hovedregel 60 år.  For å ha rett til pensjon fra 60 år er det en forutsetning at du har opptjent minst 120 fartsmåneder etter at du fylte 40 år. Pensjonsalderen øker med èn måned for hver andre måned du mangler på å ha opptjent 120 måneder etter fylte 40 år. Mer informasjon om utsatt pensjonsalder

Krav om å ha sluttet sjøtjenesten

For å ha rett til sjømannspensjon før fylte 62 år må du ha sluttet å arbeide til sjøs. Du kan heller ikke arbeide på utenlandske skip. Ansettelsesforholdet må være opphørt, og du kan ikke motta lønn, feriepenger, fritidskompensasjon eller sykepenger fra folketrygden for sykdom inntruffet i den pensjonsgivende perioden.

Etter du har fylt 62 år gjelder ingen slike begrensninger i retten til å få sjømannspensjon. Du kan da arbeide så mye du ønsker til sjøs uten at du mister retten til sjømannspensjon.

Minstekrav til fartstid

Du må ha minst 150 pensjonsgivende fartsmåneder for å få rett til sjømannspensjon. Har du ikke det kan du har rett på utbetaling av engangsbeløp.

Inntektsprøvet pensjonstillegg

Har du opptjent fartstid tre av de fem siste årene før du tar ut pensjon kan du ha rett på et tillegg til pensjonen. For å få tillegget må din pensjonsgivende inntekt ved siden av pensjonen være under to ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Opphør av sjømannspensjon

Sjømannspensjonen opphører ved fylte 67 år, eller fra det tidspunktet du mottar arbeidsavklaringspenger, 100 prosent uførepensjon eller 100 prosent offentlig avtalefestet pensjon fra folketrygden(AFP).

Sjømannspensjon mellom 55 og 67 år

Dersom summen av din alder og fartstid utgjør 80 år eller mer, og du har sluttet å jobbe til sjøs, kan du søke om pensjon inntil fem år før fylte 60 år. Pensjonen settes ned med 0,7 % for hver måned du tar ut pensjon før du har fylt 60 år.  Hvis du f eks tar ut pensjon når du er 55 år vil pensjonen din bli redusert med 42 prosent.  Denne reduksjonen varer så lenge du mottar pensjon fra oss. Du vil heller ikke ha krav på pensjonstillegg fra oss hvis du tar ut redusert pensjon.

Du kan ikke søke om å få redusert pensjon lenger tilbake enn tre måneder fra søknadstidspunkt. Det er en forutsetning for å få redusert pensjon at du har minst 120 fartsmåneder etter fylte 40 år.

Enkepensjon

For å ha rett til enkepensjon er det et vilkår at din ektefelle var sjømannspensjonist med krigsfartstillegg som del av sjømannspensjonen. Retten til enkepensjon faller bort hvis du gifter deg på nytt.

 

Mer informasjon om pensjonsordningen finner du i vår brosjyre:

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Søk om pensjon

Krav om tilbakebetaling fremmes på samme måte som ved krav om pensjon. Logg deg inn på medlemsportalen og klikk på fanen søk om pensjon. For å logge inn i medlemsportalen.

Klikk her
 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.