Hopp til innhold
Norsk bokmål

Fartstidsbasert

Har du arbeidet på norske skip eller flyttbare rigger vil du kunne ha rett til en tidlig alderspensjon for sjømenn i perioden mellom 60 og 67 år. For å få rett til pensjon må du som hovedregel ha minst 150 betalte fartsmåneder til sjøs.

 

Innbetaling av premie for hver fartsmåned til sjøs

Både du og din arbeidsgiver betaler inn pensjonspremie. Begge deler er bidrag til din pensjon. Arbeidsgiverpremien utgjør 3,3 prosent av din bruttoinntekt, mens størrelsen på din premie som arbeidstaker avhenger av hvilken stilling/lønnsnivå du har og hvor mange dager du arbeider per måned. Arbeidstakerpremien blir endret hvert år som følge av reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden. Din arbeidsgiver er ansvarlig for at riktig arbeidstakerpremie blir trukket av lønnen og innbetalt til oss.

 

Krav om 150 fartsmåneder (12,5 år) for rett til pensjon

Du må normalt ha minst 150 fartsmåneder til sjøs for å få rett til sjømannspensjon. Hvis du har mellom 12 og 149 fartsmåneder kan tjenestetid i følgende ordninger telles med for å nå kravet om 150 fartsmåneder for rett til pensjon:

  • pensjonstrygden for fiskere
  • offentlig tjenestepensjonsordninger om bord på skip (SPK eller KLP)
  • vernepliktstjeneste avsluttet før 1981 dersom avtjeningen tok til innen 6 måneder etter utløpet av pensjonsgivende tjeneste eller maritim skolegang
  • tjenestetid på øvrige EU/EØS-lands skip

Tjenestetid i disse ordningene teller imidlertid ikke med når det gjelder beregning av pensjonens størrelse.

Pensjonsalder

Du har rett til pensjon fra 60 år hvis du har opptjent minst 120 fartsmåneder etter at du fylte 40 år. Pensjonsalderen øker med èn måned for hver annen måned du mangler på å ha opptjent 120 måneder etter fylte 40 år. Hvis du ikke har noe fartstid etter 40 år blir pensjonsalderen 65 år.

 

Krav om å ha sluttet sjøtjenesten

For å ha rett til sjømannspensjon før fylte 62 år må du ha sluttet å arbeide til sjøs. Du kan heller ikke arbeide på utenlandske skip. Ansettelsesforholdet må være opphørt, og du kan ikke motta lønn, feriepenger, fritidskompensasjon eller sykepenger fra folketrygden for sykdom inntruffet i den pensjonsgivende perioden. Vi godtar likevel vikariater til sjøs i inntil tre måneder i løpet av en 12 måneders periode. Etter du har fylt 62 år gjelder ingen slike begrensninger i retten til å få sjømannspensjon. Du kan da arbeide så mye du ønsker til sjøs uten at du mister retten til sjømannspensjon.

 

Beregning av sjømannspensjon

Din årlige pensjonsutbetaling beregnes ved å gange antall pensjonsgivende fartsmåneder med de pensjonssatser som gjelder på det tidspunktet du tar ut pensjon.  Det er ulike pensjonssatser for fartstid opptjent som overordnet eller underordnet.  Det beregnes pensjon for maks 360 fartsmåneder.

 

Engangsutbetaling

Dersom du ikke har nok fartsmåneder for rett til pensjon, kan du på visse vilkår få rett til en engangsutbetaling hvis du har mellom 36 og 149 betalte fartsmåneder. Det er et vilkår at du har oppnådd din pensjonsalder, at du ikke du mottar 100 prosent uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller offentlig AFP fra folketrygden, og at du har sluttet å opptjene pensjonsgivende fartstid. Engangsbeløpet utgjør 2/3 av en årspensjon som beregnes på grunnlag av de pensjonsgivende fartsmåneder du har opptjent hos oss.

 

Inntektsprøvet pensjonstillegg

Du kan ha rett til et tillegg til pensjonen hvis du har opptjent minst tre år med pensjonsgivende fartstid i løpet av de fem siste årene før du tar ut pensjon. For å få tillegget må din pensjonsgivende inntekt ved siden av pensjonen være under to ganger grunnbeløpet i folketrygden. For deg som er født i perioden 1955 -1959 utgjør dette tillegget 8 prosent av din bruttopensjon. For deg som er født mellom 1960 og 1964 utgjør tillegget 5 prosent av din bruttopensjon.

 

Opphør av sjømannspensjon

Sjømannspensjonen opphører ved fylte 67 år, eller fra det tidspunktet du mottar arbeidsavklaringspenger, 100 prosent uførepensjon eller 100 prosent offentlig avtalefestet pensjon fra folketrygden (AFP).

 

Sjømannspensjon mellom 55 og 67 år

Dersom summen av din alder og fartstid utgjør 80 år eller mer, og du har sluttet å jobbe til sjøs, kan du søke om pensjon inntil fem år før fylte 60 år. Pensjonen settes ned med 0,7 prosent for hver måned du tar ut pensjon før du har fylt 60 år.  Hvis du f. eks. tar ut pensjon når du er 55 år vil pensjonen din bli redusert med 42 prosent.  Denne reduksjonen varer så lenge du mottar pensjon fra oss. Du vil heller ikke ha krav på pensjonstillegg fra oss hvis du tar ut redusert pensjon.

Du kan ikke søke om å få redusert pensjon lenger tilbake enn tre måneder fra søknadstidspunkt. Det er en forutsetning for å få redusert pensjon at du har minst 120 fartsmåneder etter fylte 40 år.

Det er ikke adgang til å ta vikariater mens man mottar redusert pensjon.

 

Du kan også lese om pensjonsordningen i vår brosjyre:

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

 

Søk om pensjon

Du kan søke om pensjon ved å logge deg inn i medlemsportalen og velge fanen søk om pensjon. For å logge inn i medlemsportalen klikk her.

 

 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.