Hopp til innhold
Norsk bokmål

Inntektsbasert

Har du arbeidet på norske skip eller flyttbare rigger kan du ha rett til alderspensjon for arbeidstakere til sjøs fra 62 år. Er du i arbeid til sjøs, opptjener du pensjonsrettigheter i alle år frem til du er 70 år. Ved 3 års opptjening får du rett til pensjon.

 

Innbetaling av premie

Både du og din arbeidsgiver betaler inn pensjonspremie. Begge deler er bidrag til din pensjon. Arbeidsgiverpremien utgjør 3,3 % av din bruttoinntekt, mens størrelsen på din arbeidstakerpremie er 1,7 % av din bruttoinntekt ombord. Premien beregnes hver kalendermåned av maks 12 G (folketrygdens grunnbeløp) av din årlige bruttoinntekt om bord. Per 1. mai 2019 utgjør 12 G kr 1 198 296. Din arbeidsgiver har ansvar for å foreta korrekt trekk av premie fra din lønn og for å innbetale videre til oss.

 

Krav om 3 års opptjeningstid for rett til pensjon

Du må normalt ha minst 3 år med opptjeningstid til sjøs for å få rett til sjømannspensjon. Tjenestetid på andre EØS-lands skip telles med for å oppfylle 3 års kravet for rett til pensjon, men gir ikke grunnlag for opptjening av pensjon.

 

Pensjonsalder

Du kan starte uttak av pensjonen fra og med måneden du fyller 62 år og til og med den måneden du fyller 70 år. Det vil si at du fritt kan velge når du vil starte pensjonsuttaket i denne perioden. Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon og du opptjener nye pensjonsrettigheter frem til du fyller 70 år.

 

Hvor lenge kan få utbetalt pensjon?

Du kan få utbetalt pensjon fra du fyller 62 år til fylte 80 år, men du kan ikke velge kortere utbetalingsperiode enn 7 år. Når du først har valgt utbetalingsperiode kan den ikke endres.

 

Utbetalingsregler

Pensjonen utbetales tidligst fra og med måneden etter at vedtaket om pensjon er gitt, og tidligst fra og med måneden etter du har fylt 62 år. Pensjonen utbetales etterskuddsvis den 20. i hver måned.

Retten til pensjonsbeholdningen opphører ved pensjonistens død.

 

Beregning av din pensjon

Din årlige pensjon beregnes ut fra din opptjente pensjonsbeholdning. Din pensjonsbeholdning bygges opp ved å legge sammen din årlige pensjonsopptjening. Årlig opptjening utgjør 6,3 % av din brutto inntekt om bord. Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten. Du får opptjening for alle år om bord frem til du fyller 70 år.

Din årlige pensjonsutbetaling er den opptjente pensjonsbeholdningen du har ved oppstart av pensjonsutbetalingen, fordelt på antall år utbetalingsperioden skal vare.

For deg som er født 1. januar 1970 eller senere og har fartstid fra før ny pensjonsordning trådte i kraft, vil verdien av denne fartstiden legges sammen med din opptjening etter den nye pensjonsordningen fra 1. januar 2020.

Pensjonen under utbetaling reguleres med lønnsveksten minus 0,75 %.

 

Pensjon ved uføreytelser fra folketrygden

Hvis du i perioden mellom 62 og 67 år mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden etter en uføregrad på 100 %, har du ikke rett til pensjon fra PTS.

Hvis du i perioden mellom fylte 62 og 67 år mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden etter en uføregrad på mindre enn 100 %, vil du ha rett til en forholdsmessig del av pensjonen.

 

Pensjon ved andre ytelser eller arbeid

Du kan fritt arbeide samtidig som du mottar pensjon, uten at pensjonen avkortes. Videre arbeid til sjøs gir fortsatt opptjening i PTS frem til 70 år.

Det er heller ingen samordning av pensjonen fra PTS med alderspensjon i folketrygden, privat og offentlig AFP eller andre pensjonsordninger.

 

Du kan også lese om pensjonsordningen i vår brosjyre:

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

 

 

Søk om pensjon

Du kan søke om pensjon ved å logge deg inn i medlemsportalen og klikk på fanen søk om pensjon. For å logge inn i medlemsportalen klikk her.

 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.