Hopp til innhold
Norsk bokmål

Spørsmål og svar

Hva skjer dersom jeg ikke søker?

For deg som er født før 1970 og har fartstid:

Du kan miste dine rettigheter om du ikke søker. Pensjon kan maksimalt tilbakebetales for tre år.

 

For deg som er født 1. januar 1970 eller senere, eller har begynt til sjøs første gang etter 1. januar 2020:

Dersom du ikke har søkt om pensjon innen du fyller 70 år, utbetales pensjonen i 7 år fra og med den måneden du har fylt 70 år.

 

Må jeg selv søke om pensjon?

For deg som er født før 1970 og har fartstid:

Ja, du må selv søke om pensjon. Du kan søke om pensjon via medlemsportalen på vår nettside. Dersom du har opptjent rettigheter fra oss vil du motta informasjon om dine rettigheter før du fyller 60 år. Du kan miste dine rettigheter om du ikke søker. Pensjon kan maksimalt tilbakebetales for tre år.

 

For deg som er født 1. januar 1970 eller senere, eller har begynt til sjøs første gang etter 1. januar 2020:

Du kan søke om pensjon via medlemsportalen på vår nettside, i medlemsportalen vises også din pensjonsbeholdning. Dersom du ikke har søkt om pensjon innen du fyller 70 år, utbetales pensjonen i 7 år fra og med den måneden du har fylt 70 år.

 

Hvordan søker du om tilbakebetaling av premie?

For deg som er født før 1970 og har fartstid:

Du søker på samme måte som du søker om pensjon.

 

For deg som er født 1. januar 1970 eller senere, eller har begynt til sjøs første gang etter 1. januar 2020:

Tilbakebetaling av premie gjelder ikke i ny ordning. Dette fordi det gis løpende pensjon etter tre års opptjening.

 

Hvor stort er tilbakebetalingsbeløpet?

For deg som er født før 1970 og har fartstid:

Tilbakebetalingsbeløpet utgjør 2/3 av en årspensjon beregnet på grunnlag av de pensjonsgivende fartsmåneder som er opptjent.

 

For deg som er født 1. januar 1970 eller senere, eller har begynt til sjøs første gang etter 1. januar 2020:

Tilbakebetaling av på premie gjelder ikke i ny ordning. Dette fordi det gis løpende pensjon etter tre års opptjening.

Hva kreves for å få tilbakebetaling av premie?

For deg som er født før 1970 og har fartstid:

Pensjonsgivende fartstid mellom 36 og 149 måneder kan på visse vilkår gi rett til tilbakebetaling av premie ved oppnådd pensjonsalder. Du har ikke rett til tilbakebetaling av premie om du mottar 100 prosent uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller offentlig AFP fra folketrygden, ved oppnådd pensjonsalder. Det er også et vilkår at du må også ha sluttet å opptjene pensjonsgivende fartstid.

 

For deg som er født 1. januar 1970 eller senere, eller har begynt til sjøs første gang etter 1. januar 2020:

Tilbakebetaling av på premie gjelder ikke i ny ordning. Dette fordi det gis løpende pensjon etter tre års opptjening.

Hvordan beregnes sjømannspensjonen?

For deg som er født før 1970 og har fartstid:

Sjømannspensjonen beregnes på grunnlag av opptjente fartsmåneder (maks. 360) og etter forskjellige satser for overordnet/underordnet før og etter 01.05.93. Pensjonssatsene er fastsatt i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Fra 01.05.2011 reguleres sjømannspensjon under utbetaling med lønnsveksten og skal deretter fratrekkes 0,75 prosent. Dette er i tråd med de nye reguleringsbestemmelsene fra 01.01.2011.

 

For deg som er født 1. januar 1970 eller senere, eller har begynt til sjøs første gang etter 1. januar 2020:

Din årlige pensjon beregnes fra en opparbeidet pensjonsbeholdning. Du opptjener 6,3 prosent av din årlige bruttoinntekt til sjøs, opptil maks 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Din årlige pensjonsutbetaling blir din opptjente pensjonsbeholdning på uttakstidspunktet, som fordeles på antall år du tar ut pensjon ( minimum 7 år).

 

Kan jeg tjene noe ved siden av sjømannspensjonen?

For deg som er født før 1970 og har fartstid:

Det er et vilkår at du har sluttet tjenesten til sjøs dersom pensjonen tas ut mellom 60 og 62 år, men du kan ta kortvarige vikariater på inntil 3 måneders hyre i året fra det tidspunkt pensjonen trer i kraft. Du kan tjene så mye du vil på land og motta ordinær sjømannspensjon, men dersom du har krav på inntektsprøvet pensjonstillegg må din inntekt ikke overstige 2 ganger folketrygdens grunnbeløp om du vil beholde pensjonstillegget. Etter fylte 62 år kan du tjene så mye du vil på sjø/land og samtidig motta ordinær sjømannspensjon. Men inntekten må fortsatt ikke overstige 2 ganger folketrygdens grunnbeløp om du vil beholde pensjonstillegget.

 

For deg som er født 1. januar 1970 eller senere, eller har begynt til sjøs første gang etter 1. januar 2020:

Det er ingen krav om at du har sluttet til sjøs. Du kan tjene så mye du vil ved siden av sjømannspensjonen uten at pensjonen avkortes. Du kan også ta ut pensjon og fortsatt opptjene ytterligere pensjon ved videre arbeid til sjøs, frem til du fyller 70 år.

 

Hva er pensjonstillegget?

Kun aktuell for deg som er født før 1970 og har fartstid:

Det kan ytes et tillegg til ordinær sjømannspensjon mellom 60 og 67 år. Det er et vilkår for å få tillegget at du har opptjent minst 36 pensjonsgivende fartsmåneder i løpet av de siste 60 måneder før pensjonen tas ut (pensjoneringstidspunktet) eller før oppnådd pensjonsalder. Det regnes bare med fartstid som det er betalt arbeidstaker- og arbeidsgiverpremie for. Videre er det et vilkår at du ikke kan ha en årlig pensjonsgivende inntekt som overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Pensjonstillegget gis ikke til den som tar ut redusert sjømannspensjon før 60 år selv om vilkårene for øvrig er oppfylt.

Får jeg pensjon hvis jeg er/blir ufør?

For deg som er født før 1970 og har fartstid:

Dette kommer an på om du er helt eller delvis ufør. Det ytes ikke sjømannspensjon hvis du ved oppnådd pensjonsalder har fulle ytelser etter folketrygdens regelverk som ufør, eller som AFP-pensjonist. De samme regler gjelder for tilbakebetaling av premie. Du behøver da ikke søke om pensjon eller tilbakebetaling av premie. Har du en redusert ytelse fra folketrygden eller som AFP-pensjonist, får du en forholdsmessig del av sjømannspensjonen.

 

For deg som er født 1. januar 1970 eller senere, eller har begynt til sjøs første gang etter 1. januar 2020:

Du får ikke sjømannspensjon hvis du mottar 100 % uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden i perioden mellom 62-67 år. Dersom du mottar redusert uføretrygd eller AAP i perioden skal avkortningen av din pensjonsbeholdning reduseres tilsvarende.

 

Kan jeg ta ut pensjon før fylte 60 år?

Kun aktuell for deg som er født før 1970 og har fartstid:

Du kan ta ut redusert pensjon tidligst fra 55 år dersom du har opptjent nok fartstid til at summen av alder og pensjonsgivende fartstid utgjør minst 80 år. Pensjonen blir redusert med 0,7 prosent for hver måned du mangler på fylte 60 år. Reduksjonen er varig. Det ytes ikke pensjonstillegg til redusert alderspensjon. Redusert pensjon ytes heller ikke for lenger tid tilbake enn 3 måneder før kravet fremsettes. Vi gjør oppmerksom på at redusert alderspensjon kun ytes i de tilfelle hvor pensjonsalderen er 60 år. Dersom du kommer inn under reglene for utsatt pensjonsalder og således har en pensjonsalder etter 60 år, kan det ikke ytes redusert pensjon.

Hva er utsatt pensjonsalder?

Kun aktuell for deg som er født før 1970 og har fartstid:

For deg som begynte sjøtjenesten etter 1968 gjelder en utsatt pensjonsalder mellom 60 og 65 år, avhengig av hvor mange måneder som er opptjent etter fylte 40 år.

Hvor gammel må jeg være for å få sjømannspensjon?

For deg som er født før 1970 og har fartstid:

Pensjonsalderen er 60 år for deg som har minst 120 (10 år) fartsmåneder etter fylte 40 år. Før fylte 62 år forutsettes det at du har sluttet tjenesten til sjøs. Dersom du har mindre fartstid enn 120 måneder etter fylte 40 vil pensjonsalderen din utsettes med en måned for hver annen måned du mangler for å oppnå kravet om 120 fartsmåneder etter 40 år. Dersom du ikke har noe fartstid etter fylte 40 blir pensjonsalderen 65 år.

 

For deg som er født 1. januar 1970 eller senere, eller har begynt til sjøs første gang etter 1. januar 2020:

Du kan starte uttak av pensjonen fra og med måneden du fyller 62 år og til og med den måneden du fyller 70 år. Det vil si at du fritt kan velge når du vil starte pensjonsuttaket i denne perioden.

Er verneplikt pensjonsgivende?

Kun aktuell for deg som er født før 1970 og har fartstid:

Nei, men vernepliktstid før 1981 kan telle med for å fylle minstevilkåret (150 måneder) for rett til pensjon. Vernepliktstjenesten må være påbegynt innen seks måneder etter utløpet av pensjonsgivende tidsrom eller maritim skolegang.

Er tid på utenlandsk skip pensjonsgivende?

Dersom du jobber på utenlandsk skip for norsk arbeidsgiver og bor i Norge, er tiden om bord pensjonsgivende. Det er også mulig på visse vilkår å bli frivillig medlem i PTS.

Det avgjørende er hvorvidt det er betalt premie til PTS for tiden om bord.

Er fiskere omfattet av ordningen?

Nei. På fiske- og fangstfartøyer over 100 bruttotonn omfattes bare arbeidstakere i sjømannsstillinger. Det gjelder en egen pensjonstrygd for fiskere som administreres av Garantikassen for fiskere.

Får jeg pensjon for tid på annet EØS-lands skip?

Du får ikke pensjon, men tiden på annet EØS-lands skip teller med ved spørsmål om minstevilkåret (150 måneder for fartstidsbasert ordning eller 3 års opptjeningstid for inntektsbasert ordning) for rett til pensjon er oppfylt. Spørsmål om du kan få pensjon fra skipets hjemland vil vi ta opp med det aktuelle landet når det er fremlagt dokumentasjon på slik tid i forbindelse med ditt pensjonskrav hit.

Hvem er omfattet av pensjonstrygden for sjømenn?

Pensjonstrygden omfatter

  • norske statsborgere
  • utlendinger med fast bopel i Norge meldt til folkeregisteret
  • statsborgere fra andre EØS-land (tidligst fra 1.1.94)
  • tredjelands statsborgere bosatt i et annet nordisk land (tidligst fra 1.9.2004)

som er arbeidstakere på skip som går inn under trygden.

Hvor lang fartstid må jeg ha for å få pensjon?

Du må normalt ha minst 150 fartsmåneder for å få rett til sjømannspensjon. Hvis du har mellom 12 og 149 fartsmåneder kan du bruke visse typer ekstern fartstid for å nå opp til minstekravet:

  • Fartstid fra Garantikassen for fiskere
  • Tjenestetid i annen offentlig tjenestepensjonsordning (f.eks. Statens Pensjonskasse) som gjelder opptjening på skip
  • Vernepliktstjeneste avsluttet før 1981 dersom avtjeningen tok til innen 6 måneder etter utløpet av pensjonsgivende tjeneste eller maritim skolegang
  • Tjeneste på øvrige EU/EØS-lands skip etter EØS-avtalens bestemmelser

Din eksterne fartstid teller imidlertid ikke med når det gjelder beregning av pensjonens størrelse.

Hvordan er forholdet til folketrygdens ytelser?

For deg som er født før 1970 og har fartstid:

Du kan ta ut ordinær alderstrygd før 67 år uten at dette påvirker din sjømannspensjon. Du kan ikke ha sjømannspensjon sammen med arbeidsavklaringspenger, 100 prosent uføretrygd eller 100 prosent offentlig avtalefestet pensjon (AFP). Dersom du har delvis uføretrygd eller offentlig AFP vil utbetalingen bli redusert i motsvarende grad.

Din sjømannspensjon blir ikke redusert ved uttak av privat AFP. Vær imidlertid oppmerksom på at uttak av sjømannspensjon kan påvirke din rett til privat AFP. Vennligst ta kontakt med ordningen som administrerer din AFP hvis du er usikker.

 

For deg som er født 1. januar 1970 eller senere, eller har begynt til sjøs første gang etter 1. januar 2020:

Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden uten at det påvirker din pensjon fra oss. Det er heller ingen samordning av sjømannspensjonen med andre tjenestepensjoner som for eksempel fiskerpensjon, privat eller offentlig AFP. Sjømannspensjonen bortfaller dersom du mottar 100 prosent uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Dersom du har en gradert uføreytelse vil du få en tilsvarende redusert pensjon fra oss.

 

 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.