Hopp til innhold
Norsk bokmål

Spørsmål og svar

Hva skjer dersom jeg ikke søker?

Du kan miste dine rettigheter om du ikke søker. Pensjon kan maksimalt tilbakebetales for tre år.

Må jeg selv søke om pensjon?

Ja, du må selv søke om pensjon. Noen måneder før du fyller 60 år får du informasjon herfra om opptjent fartstid, om du har rett til pensjon eller engangsbeløp, og om hvor stort beløpet etter de registrerte opplysninger vil bli. Du kan søke om pensjon via medlemsportalen på våre nettsider. Merk at vi ikke sender ut informasjon til de som ikke har opptjent rettigheter her.

Hvordan søker du om tilbakebetaling av premie?

Du søker på samme måte som du søker om pensjon.

Hvor stort er tilbakebetalingsbeløpet?

Tilbakebetalingsbeløpet utgjør 2/3 av en årspensjon beregnet på grunnlag av de pensjonsgivende fartsmåneder som er opptjent.

Hva kreves for å få tilbakebetaling av avgift?

Pensjonsgivende fartstid mellom 36 og 149 måneder kan på visse vilkår gi rett til tilbakebetaling av avgift ved oppnådd pensjonsalder. Du har ikke rett til tilbakebetaling av avgift om du mottar 100 prosent uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller offentlig AFP fra folketrygden, ved oppnådd pensjonsalder.

Hvordan beregnes sjømannspensjonen?

Sjømannspensjonen beregnes på grunnlag av opptjente fartsmåneder (maks. 360) og etter forskjellige satser for overordnet/underordnet før og etter 01.05.93. Pensjonssatsene er fastsatt i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Fra 01.05.2011 reguleres sjømannspensjon under utbetaling med lønnsveksten og skal deretter fratrekkes 0,75 prosent. Dette er i tråd med de nye reguleringsbestemmelsene fra 01.01.2011.

Kan jeg tjene noe ved siden av sjømannspensjonen?

Det er et vilkår at du har sluttet tjenesten til sjøs dersom pensjonen tas ut mellom 60 og 62 år, men du kan ta kortvarige vikariater på inntil 3 måneders hyre i året fra det tidspunkt pensjonen trer i kraft. Du kan tjene så mye du vil på land og motta ordinær sjømannspensjon, men dersom du har krav på inntektsprøvet pensjonstillegg må din inntekt ikke overstige 2 ganger folketrygdens grunnbeløp om du vil beholde pensjonstillegget. Etter fylte 62 år kan du tjene så mye du vil på sjø/land og samtidig motta ordinær sjømannspensjon. Men inntekten må fortsatt ikke overstige 2 ganger folketrygdens grunnbeløp om du vil beholde pensjonstillegget.

Hva er pensjonstillegget?

Det kan ytes et tillegg til ordinær sjømannspensjon mellom 60 og 67 år. Det er et vilkår for å få tillegget at du har opptjent minst 36 pensjonsgivende fartsmåneder i løpet av de siste 60 måneder før pensjonen tas ut (pensjoneringstidspunktet) eller før oppnådd pensjonsalder. Det regnes bare med fartstid som det er betalt pensjonsavgift for. Videre er det et vilkår at du ikke kan ha en årlig pensjonsgivende inntekt som overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Pensjonstillegget gis ikke til den som tar ut redusert sjømannspensjon før 60 år selv om vilkårene for øvrig er oppfylt.

Får jeg pensjon hvis jeg er/blir ufør?

Dette kommer an på om du er helt eller delvis ufør. Det ytes ikke sjømannspensjon hvis sjømannen ved oppnådd pensjonsalder har fulle ytelser etter folketrygdens regelverk som ufør, eller som AFP-pensjonist. De samme regler gjelder for tilbakebetaling av premie. Du behøver da ikke søke om pensjon eller tilbakebetaling av avgift. Har du en redusert ytelse fra folketrygden eller som AFP-pensjonist, får du en forholdsmessig del av sjømannspensjonen.

Kan jeg ta ut pensjon før fylte 60 år?

Du kan ta ut redusert pensjon tidligst fra 55 år dersom du har opptjent nok fartstid til at summen av alder og pensjonsgivende fartstid utgjør minst 80 år. Pensjonen blir redusert med 0,7 prosent for hver måned du mangler på fylte 60 år. Reduksjonen er varig. Det ytes ikke pensjonstillegg til redusert alderspensjon. Redusert pensjon ytes heller ikke for lenger tid tilbake enn 3 måneder før kravet fremsettes. Vi gjør oppmerksom på at redusert alderspensjon kun ytes i de tilfelle hvor pensjonsalderen er 60 år. Dersom du kommer inn under reglene for utsatt pensjonsalder og således har en pensjonsalder etter 60 år, kan det ikke ytes redusert pensjon.

Hva er utsatt pensjonsalder?

For den som begynte sjøtjenesten etter 1968 gjelder en utsatt pensjonsalder mellom 60 og 65 år, avhengig av hvor mange måneder som er opptjent etter fylte 40 år.

Hvor gammel må jeg være for å få sjømannspensjon?

Ordinært 60 år. Før fylte 62 år forutsettes det at du har sluttet tjenesten til sjøs. Dessuten kommer spørsmålet om utsatt pensjonsalder inn.

Er verneplikt pensjonsgivende?

Nei, men vernepliktstid før 1981 kan telle med for å fylle minstevilkåret (150 måneder) for rett til pensjon. Vernepliktstjenesten må være påbegynt innen seks måneder etter utløpet av pensjonsgivende tidsrom eller maritim skolegang.

Er tid på utenlandsk skip pensjonsgivende?

Dersom du jobber på utenlandsk skip for norsk arbeidsgiver og bor i Norge, er tiden om bord pensjonsgivende. Det er også mulig på visse vilkår å bli frivillig medlem i PTS.

Det avgjørende er hvorvidt det er betalt avgifter til oss for tiden om bord.

Er fiskere omfattet av ordningen?

Nei. På fiske- og fangstfartøyer over 100 bruttotonn omfattes bare arbeidstakere i sjømannsstillinger. Det gjelder en egen pensjonstrygd for fiskere som administreres av Garantikassen for fiskere.

Får jeg pensjon for tid på annet EØS-lands skip?

Du får ikke pensjon, men tiden på annet EØS-lands skip teller med ved spørsmål om minstevilkåret (150 måneder) for rett til pensjon er oppfylt. Spørsmål om du kan få pensjon fra skipets hjemland vil vi ta opp med det aktuelle landet når det er fremlagt dokumentasjon på slik tid i forbindelse med ditt pensjonskrav hit.

Hvem er omfattet av pensjonstrygden for sjømenn?

Pensjonstrygden omfatter

  • norske statsborgere
  • utlendinger med fast bopel i Norge meldt til folkeregisteret
  • statsborgere fra andre EØS-land (tidligst fra 1.1.94)
  • tredjelands statsborgere bosatt i et annet nordisk land (tidligst fra 1.9.2004)

som er arbeidstakere på skip som går inn under trygden.

Hvor lang fartstid må jeg ha for å få pensjon?

Du må normalt ha minst 150 fartsmåneder for å få rett til sjømannspensjon. Hvis du har mellom 12 og 149 fartsmåneder kan du bruke visse typer ekstern fartstid for å nå opp til minstekravet:

  • Fartstid fra Garantikassen for fiskere
  • Tjenestetid i annen offentlig tjenestepensjonsordning (f.eks. Statens Pensjonskasse) som gjelder opptjening på skip
  • Vernepliktstjeneste avsluttet før 1981 dersom avtjeningen tok til innen 6 måneder etter utløpet av pensjonsgivende tjeneste eller maritim skolegang
  • Tjeneste på øvrige EU/EØS-lands skip etter EØS-avtalens bestemmelser

Din eksterne fartstid teller imidlertid ikke med når det gjelder beregning av pensjonens størrelse.

Hvordan er forholdet til folketrygdens ytelser?

Du kan ta ut ordinær alderstrygd før 67 år uten at dette påvirker din sjømannspensjon.

 

Du kan ikke ha sjømannspensjon sammen med arbeidsavklaringspenger, 100 prosent uføretrygd eller 100 prosent offentlig avtalefestet pensjon (AFP). Dersom du har delvis uføretrygd eller offentlig AFP vil utbetalingen bli redusert i motsvarende grad.

 

Din sjømannspensjon blir ikke redusert ved uttak av privat AFP. Vær imidlertid oppmerksom på at uttak av sjømannspensjon kan påvirke din rett til privat AFP. Vennligst ta kontakt med ordningen som administrerer din AFP hvis du er usikker.

 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.